Αλλαγές ετικέτας

 

 

Τον Ιούνιο του 2015 λήγει η χρονική προθεσμία για την υλοποίηση μιας νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει τη σήμανση πολλών προϊόντων, όπως χρώματα, κόλλες, διαλύτες, απορρυπαντικά και προϊόντα συντήρησης.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα οικιακά σας προϊόντα με ασφάλεια.

Η βιομηχανία απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης λειτουργεί με βασικό γνώμονα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον. Ως καταναλωτής, χρησιμοποιείτε συχνά τέτοιου είδους προϊόντα για να διατηρείτε πάντα καθαρούς τους χώρους του σπιτιού σας και τα υφάσματά σας. Ο ρόλος σας στην ασφαλή χρήση και φύλαξη αυτών των προϊόντων είναι εξαιρετικά σημαντικός.
Οι συσκευασίες των προϊόντων περιέχουν εδώ και χρόνια πληροφορίες, οι οποίες εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών στις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας, τόσο λόγω των κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και χάρη στις εθελοντικές δράσεις της βιομηχανίας.

Ποια είναι η νέα εξέλιξη;

Από τις αρχές του 2015, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται νέες ετικέτες σε πολλά οικιακά καθαριστικά προϊόντα, αλλά και σε άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες. Αυτό οφείλεται σε έναν νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (“CLP”) ο οποίος έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και προδιαγράφει την “ταξινόμηση” (όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον) και τη μετέπειτα “σήμανση” των οικιακών καθαριστικών προϊόντων (ανάλογα με την ταξινόμησή τους). Επιπλέον, έχει αλλάξει και η σχεδίαση της ετικέτας. Η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτικά στοιχεία της ετικέτας (σύμβολα, κείμενο, χρώματα) τα οποία δεν μπορούν να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν από τους παρασκευαστές των προϊόντων. Οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους μια μεταβατική περίοδο δύο ετών (2015-2017) για να μεταβούν από το παλαιό στο νέο σύστημα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αλλαγές στα οικιακά καθαριστικά προϊόντα, προχωρήστε στη λήψη του συνημμένου φυλλαδίου του A.I.S.E. “Διαβάστε την ετικέτα” (περιλαμβάνει και σύγκριση με τα παλαιά σύμβολα)

Η νέα νομοθεσία προβλέπει πιο συντηρητικά κριτήρια ταξινόμησης όσον αφορά την ασφάλεια για τους οφθαλμούς, το δέρμα και το περιβάλλον σε σύγκριση με τον προηγούμενο κανονισμό

Κατά συνέπεια, πολλά προϊόντα που δεν υπόκειντο στο παρελθόν σε καθεστώς ταξινόμησης και σήμανσης, ενδέχεται να φέρουν πλέον ετικέτες και προειδοποιητικά σύμβολα & φράσεις ασφαλείας σύμφωνα με τη “νέα” ταξινόμησή τους. .
Εμφανίζονται νέες πληροφορίες (σύμβολα, σχεδίαση & δηλώσεις) (βλ. τον παρακάτω πίνακα).

Στην περίπτωση ενός προϊόντος η σύνθεση του οποίου δεν έχει αλλάξει, αυτό σημαίνει αποκλειστικά και μόνο ότι το προϊόν αυτό θα έχει διαφορετική ετικέτα ή θα αποκτήσει ετικέτα για πρώτη φορά. ΔΕΝ σημαίνει ότι το προϊόν είναι περισσότερο (ή λιγότερο) επικίνδυνο. Όπως και πριν, είναι σημαντικό να συνεχίσετε ναχρησιμοποιείτε τα προϊόντα με ασφάλεια..

Τι θα δείτε στις νέες ετικέτες των απορρυπαντικών και των προϊόντων συντήρησης;

Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται μια μη εξαντλητική λίστα των εικονογραμμάτων του CLP και των σχετικών δηλώσεων που θα αναγράφονται στα προϊόντα. Η σήμανση κάθε τελικού προϊόντος αποτελεί ευθύνη της εταιρείας η οποία το διαθέτει στην αγορά και εξαρτάται από τη σύνθεσή του. Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική και έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις πληροφορίες που ενδέχεται να αναγράφονται στις ετικέτες των απορρυπαντικών και των προϊόντων συντήρησης. Σας ενημερώνει επίσης σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνετε..

Εικονόγραμμα λέξηΣχετική προειδοποιητική λέξη Σε ποια προϊόντα είναι πιθανό να το δείτε;
(Σημ.: ενδεικτική λίστα)
Με ποια δήλωση κινδύνου είναι πιθανό να εμφανίζεται;
(Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνετε; (και ποιες πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να συνοδεύουν το εικονόγραμμα - δηλώσεις προφύλαξης) (Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
ΠΡΟΣΟΧΗ

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (σκόνη/υγρό)
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
Καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων

"Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό"
ή/καιή
"Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος"

Η προειδοποίηση με θαυμαστικό προστίθεται σε προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν πιθανό ερεθισμό στο δέρμα, τους οφθαλμούς ή και τα δύο. Συνεπώς, οι ετικέτες θα περιέχουν κατά κανόνα τις παρακάτω επίσημες πληροφορίες του CLP, οι οποίες πρέπει να τηρούνται:

"Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα."
"Μακριά από παιδιά."
Εικονόγραμμα λέξηΣχετική προειδοποιητική λέξη Σε ποια προϊόντα είναι πιθανό να το δείτε;
(Σημ.: ενδεικτική λίστα)
Με ποια δήλωση κινδύνου είναι πιθανό να εμφανίζεται;
(Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνετε; (και ποιες πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να συνοδεύουν το εικονόγραμμα - δηλώσεις προφύλαξης) (Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Καυστικά καθαριστικά βόθρων/αποχετεύσεων, όξινα καθαριστικά τουαλέτας, καθαριστικά αλάτων κτλ.

"Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες."

Η προειδοποίηση αυτή θα εμφανίζεται σε περίπτωση που το προϊόν μπορεί να είναι διαβρωτικό για το δέρμα (και, αναπόφευκτα, για τους οφθαλμούς).
Σημειώστε ότι τα προϊόντα που είναι διαβρωτικά για το δέρμα πρέπει να πωλούνται σε δοχεία που διαθέτουν επίσημο πώμα ασφαλείας για παιδιά και προειδοποίηση αφής. Κατά συνέπεια, οι ετικέτες ενδέχεται να περιέχουν τις παρακάτω επίσημες πληροφορίες του CLP, οι οποίες πρέπει να τηρούνται:

"Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα." "Μακριά από παιδιά."
"Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο." "ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:… (+ δήλωση)" ή "ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:… (+ δήλωση)" "Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό."
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (σκόνη/υγρό)
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
Καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων.

Πιθανώς, ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων (σκόνη/υγρό)

“Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.”

Η προειδοποίηση αυτή θα εμφανίζεται σε περίπτωση που το προϊόν μπορεί να είναι βλαβερό για τα μάτια.
Κατά συνέπεια, οι ετικέτες ενδέχεται να περιέχουν τις παρακάτω επίσημες πληροφορίες του CLP, οι οποίες πρέπει να τηρούνται:

"Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα." "Μακριά από παιδιά."
"Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο." "ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:… (+ δήλωση)"
"Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο."
Εικονόγραμμα λέξηΣχετική προειδοποιητική λέξη Σε ποια προϊόντα είναι πιθανό να το δείτε;
(Σημ.: ενδεικτική λίστα)
Με ποια δήλωση κινδύνου είναι πιθανό να εμφανίζεται;
(Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνετε; (και ποιες πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να συνοδεύουν το εικονόγραμμα - δηλώσεις προφύλαξης) (Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, Καθαριστικά γυάλινων επιφανειών, Συγκεκριμένα καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων, Απολυμαντικά χεριών

"Υγρό και ατμοί εύφλεκτα"

Η προειδοποίηση αυτή θα εμφανίζεται σε περίπτωση που το προϊόν μπορεί να είναι εύφλεκτο.
Κατά συνέπεια, οι ετικέτες ενδέχεται να περιέχουν τις παρακάτω επίσημες πληροφορίες του CLP, οι οποίες πρέπει να τηρούνται:

"Μακριά από παιδιά."
“Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.”

Αερολύματα (Αεροζόλ)
"Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης"
"Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση"
"Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F."
ΠΡΟΣΟΧΗ ή ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αερολύματα (όπως αρωματικά χώρου, εντομοκτόνα, γυαλιστικά, καθαριστικά φούρνου κτλ.)

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
“Εύφλεκτο αερόλυμα.” “Δοχείο υπό πίεση: κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. ”

Εικονόγραμμα λέξηΣχετική προειδοποιητική λέξη Σε ποια προϊόντα είναι πιθανό να το δείτε;
(Σημ.: ενδεικτική λίστα)
Με ποια δήλωση κινδύνου είναι πιθανό να εμφανίζεται;
(Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)
Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνετε; (και ποιες πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να συνοδεύουν το εικονόγραμμα - δηλώσεις προφύλαξης) (Σημ.: μη εξαντλητική λίστα)

Είτε δεν υπάρχει προειδοποιητική λέξη από κάτω

Ή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εντομοκτόνα Αρωματικά χώρου Block λεκάνης τουαλέτας Συγκεκριμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων και υγρά απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

“Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς”
Ή
"Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις"

Η προειδοποίηση μπορεί να εμφανίζεται σε περίπτωση που το προϊόν είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο. Σημειώστε ωστόσο ότι η επισήμανση προφύλαξης καθοδηγείται συνήθως από ζητήματα μεταφοράς ή μεγάλου όγκου*. Τα απορρυπαντικά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν συστατικά που βιοαποδομούνται γρήγορα και δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον κατά την καθημερινή χρήση τους, καθώς τα προϊόντα απομακρύνονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων και δεν απελευθερώνονται απευθείας στο περιβάλλον.

(* Σε περίπτωση περιστατικού, μια μεγάλη διαρροή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή σε μια αποθήκη, θα αποτελούσε έναν τοπικό, παροδικό κίνδυνο για τις υδάτινες οδούς, εάν δεν διαχειριστεί σωστά, ως εκ τούτου, αυτή η προεπιλεγμένη ταξινόμηση)

Κατά συνέπεια, οι ετικέτες ενδέχεται να περιέχουν τις παρακάτω επίσημες πληροφορίες του CLP, οι οποίες πρέπει να τηρούνται:

"Μακριά από παιδιά."
"Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον".
"Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε …"
"Μακριά από παιδιά."
“Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.”

 


NOTES:

  1. Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο.
  2. Τα σύμβολα και οι δηλώσεις στις ετικέτες έχουν ως σκοπό να επιστήσουν την προσοχή του καταναλωτή στους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν ορισμένα προϊόντα. Οι καταναλωτές δεν εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους εάν χρησιμοποιούν τα προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.
  3. Οι καταναλωτές πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που διαθέτουν πώμα ασφαλείας για παιδιά.
  4. Για την πλήρη λίστα των συμβόλων του CLP,κάντε κλικ εδώ.
  5. Τα σύμβολα και οι δηλώσεις απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες που χειρίζονται τα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και φύλαξής τους. Γι' αυτόν τον λόγο επισημαίνονται οι επικίνδυνες ουσίες και οι πιθανοί κίνδυνοι.
  6. Στα προϊόντα που περιέχουν συστατικά όπως ένζυμο(α), άρωμα(τα), συντηρητικό(ά), ενδέχεται να χρειάζεται να προστεθεί η ακόλουθη δήλωση:
Σε κάθε περίπτωση: Διαβάστε την ετικέτα & διατηρείτε τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα συντήρησης μακριά από παιδιά!

Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν με ασφάλεια, πρέπει πάντα να ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες.
Πρέπει επίσης να επιδεικνύετε προσοχή στις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες σε εθελοντική βάση από τους φορείς της εκάστοτε βιομηχανίας, συγκεκριμένα:

Κρατείστε το προϊόν µακριά από παιδιά. Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε καλά µε άφθονο νερό. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συµβουλευτείτε αµέσως το γιατρό σας. Άτοµα µε ευαίσθητο ή κατεστραµµένο δέρµα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταµένη επαφή µε το προϊόν.

Για την πλήρη λίστα των εικονιδίων ασφαλούς χρήσης του A.I.S.E., κάντε κλικ εδώ.

Δείτε επίσης τον ειδικό ιστότοπο της εκστρατείας ασφαλούς χρήσης των καψουλών υγρού απορρυπαντικού πλυντηρίου: www.keepcapsfromkids.eu Δείτε επίσης τον ειδικό ιστότοπο της εκστρατείας ασφαλούς χρήσης των καψουλών υγρού απορρυπαντικού πλυντηρ
www.keepcapsfromkids.eu

Περισσότερες πληροφορίες

Για όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τα εικονογράμματα του CLP, μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη των εξής εγγράφων:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français